Вибіркові освітні компоненти

Освітньо-науковий (третій) рівень вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» відповідає восьмому кваліфікаційному рівню, розроблений згідно Наказу про затвердження стандарту вищої освіти зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  від 20.07.22 року і передбачає здобуття теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Каталог вибіркових освітніх компонентів для освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціальність 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, СВО доктор філософії

 Методологія розробки маркетингових стратегій

Навчальна дисципліна спрямована на формування системи загальнотеоретичних і прикладних знань у сфері методології розробки маркетингових стратегій, на отримання студентами комплексного цілісного уявлення про процес розробки маркетингових стратегій та сутність кожного його складового етапу, що дозволить їм приймати ефективні управлінські рішення з практичних питань і проблем стратегічного маркетингу

силабус

робоча програма

 Управління ризиками

Навчальна дисципліна «Управління ризиками» призначена для вивчення основ ризикології, засвоєння основних концепцій, методів оцінювання та аналізу ризиків, вибору оптимальних управлінських рішень, в тому числі в ризикових ситуаціях, що виникають в управлінні персоналом підприємств. Метою курсу «Управління ризиками» є надання студентам фундаментальних уявлень про теоретичні основи та принципи функціонування ризик-менеджменту, практики оцінювання та аналізу ризиків, механізмів оптимізації наслідків ризикових подій.

силабус

робоча програма

 Маркетингова політика розподілу

Освітній компонент «Маркетингова політика розподілу» є обов’язковою складовою освітньо-професійної програми «Підприємництво торгівля та біржова діяльність». Аспіранти отримують теоретичні знання щодо сутності розподілу та збуту продукції, її основних видів та особливостей здійснення. Тому запропонований курс є важливим для формування висококваліфікованого фахівця у сфері маркетингу.

силабус

робоча програма