Обов’язкові освітні компоненти

Освітньо-науковий (третій) рівень вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» відповідає восьмому кваліфікаційному рівню, розроблений згідно Наказу про затвердження стандарту вищої освіти зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  від 20.07.22 року і передбачає здобуття теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Цикл дисциплін, що формують загальнонаукові компетентності та універсальні навички дослідника

ОК1 Іноземна мова та академічне письмо

Дисципліна «Іноземна мова та академічне письмо» належить до переліку обов’язкових навчальних дисциплін за освітньо-науковим рівнем «доктор філософії» і передбачає здобуття здобувачами мовних компетенцій, необхідних для розуміння та аналізу усних і письмових наукових та професійно зорієнтованих текстів, для презентації та обговорення результатів своєї наукової діяльності англійською мовою в усній та письмовій формах, а також формування уміння у повному обсязі донести свою думку до читача. Академічне письмо передбачає формування складного й багатопланового комплексу компетенцій, без яких неможливе здійснення наукового дослідження у закладі вищої освіти. Цей комплекс передбачає формування як лінгвістичних (мовних, синтаксичних, стилістичних, риторичних), так і металінгвістичних компетенцій, зокрема, вміння логічно та критично мислити, аналізувати і синтезувати інформацію, аналізувати й реферувати англомовні та україномовні джерела за фахом англійською мовою. Академічне письмо – це традиційний вид компетенції. В наш час воно стає більш актуальним в умовах розвитку міжнародних обмінів, інформаційних процесів, академічної мобільності. Тільки глибоке осмислення риторичних навичок дає змогу майбутньому спеціалісту вийти в соціальний простір, бути конкурентоспроможним в професійній сфері та в міжнародних наукових комунікаціях. Всі ці навички повинні відповідати міжнародним стандартам. Академічне письмо – є важливим компонентом мовної діяльності в більшості професій.

силабус

робоча програма

ОК2 Філософія пізнання

Метою викладання дисципліни філософії пізнання є ознайомлення аспірантів з основними здобутками сучасної філософської гносеології та епістемології зі стійким оволодінням ними загальнонауковими (філософськими) компетентностями, спрямованими на формування системного наукового світогляду на підставі засвоєного у процесі вивчення курсу дисципліни знання про основні шляхи, форми, методи та проблеми філософського осмислення пізнавальної діяльності людини. Основними завданнями вивчення дисципліни “Філософія пізнання” є формування у аспірантів цілісного теоретичного компоненту наукового світогляду, теоретико-пізнавальної рефлексії, свідомого знання про власне місце у системі відношення “людина – світ” з визначенням особистісного ставлення до актуальних проблем гносеологічного та епістемологічного світовідношення на підставі засвоєння змісту, структури та тематики курсу у його концептуальному послідовному викладі процесів розгортання у пізнавальних визначеностях людської діяльності як процесу пізнання нею світу, самої себе та свого місця у світі у контексті загальних процесів цивілізування людини та формування людського світу як світу культури.

силабус

робоча програма

ОК3 Цифрова наука та інформаційна грамотність

Мета дисципліни «Цифрова наука та інформаційна грамотність» є вивчення навчальної дисципліни з теоретичних основи наукових та метричних складових наукових досліджень, актуальних технологій для обробки, провадження і візуалізації результатів досліджень, життєвого циклу дослідження, засобів підвищення особистісної ефективності, тайм менеджменту, вмінню працювати із хмарними сервісами.

Завдання курсу: опанування теоретичних основ наукометричних складових та інформаційних комп’ютерних технологій; набуття знання про хмарні сервіси, ресурси для провадження досліджень, ресурси для обробки інформації, наукові платформи; розвинення у навиків підвищення особистісної ефективності при роботі над дослідженнями; оволодіння знанням з методології управління дослідженнями; знайомство з системами та технологіями для управління дослідженнями; формування у знання, вміння та навиків, які необхідні для ефективного використання засобів та методів провадження наукових досліджень у своїй майбутній діяльності.

силабус

робоча програма

ОК4 Методологія наукових досліджень

Трансформаційний розвиток соціально-економічного середовища на різних рівнях національної економіки в умовах масштабної глобалізації та євроінтеграції вимагає створення відповідного сприятливого інноваційно-інвестиційного клімату та передбачає всебічний інноваційний розвиток підприємництва. Інновації різного напряму, включаючи інновації системи управління, безпосередньо пов’язані із науковими розробками, науковою співпрацею та проведенням наукових досліджень. В свою чергу, проведення наукових досліджень та вирішення науково-практичних завдань потребують спеціальних знань теоретичного та прикладного характеру, які якраз і забезпечуються вивченням навчального курсу «Методологія наукових досліджень». Дисципліна «Методологія наукових досліджень» з системних позицій розглядає такі основні питання: філософський аспект розвитку науки, методологія наукового пізнання, методи наукового дослідження, особливості вивчення економічних процесів, організаційні основи досліджень, системи пошуку, накопичення та обробки наукової інформації, вимоги до написання наукових робіт здобувачами освіти, застосування теорії рішення винахідницьких задач та ін.

силабус

робоча програма

ОК5 Методика викладання у вищій школі та педагогічна майстерність

В процесі вивчення дисципліни «Методика викладання у вищій школі та педагогічна майстерність» формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь, навичок, необхідних для розробки та проведення всіх видів занять у вищому навчальному закладі на основі застосування методів, засобів навчання і контролю та новітніх педагогічних технологій навчання у навчальному процесі в вищий школі

силабус

робоча програма

ОК6 Інтелектуальна власність та захист авторських прав

Основна мета дисципліни: засвоїти фундаментальні поняття у сфері інтелектуальної власності; навчити здобувачів орієнтуватися у видах інтелектуальної власності, її розпізнавальних особливостях; розкрити основні теоретичні і методологічні засади процесу управління об’єктами інтелектуальної власності; сприяти формуванню у здобувачів економічного мислення та навичок прийняття обґрунтованих рішень, пов’язаних з інноваційною діяльністю та портфелем прав інтелектуальної власності.

силабус

робоча програма

ОК7 Педагогічна практика

Педагогічна практика – це комплексний процес, за яким здобувачі вищої освіти на третьому (освітньо-науковому)  рівні виконують всі види діяльності, що визначаються їх спеціальністю. Ця практика є важливою складовою для підготовки до майбутньої освітньої та наукової роботи та покликана забезпечити формування професійно-педагогічних умінь і навичок у проведенні навчально-виховної діяльності. Маючи різні форми та види, педагогічна практика сприяє розвитку професійної самосвідомості, культури спілкування, формуванню особистісно-мотиваційної складової професійної компетентності практикантів. Крім того, під час її проходження формуються навички викладання та починає складатися власний творчий стиль педагогічної діяльності.

робоча програма

Цикл дисциплін, що формують фахові компетентності

ОК8 Актуальні проблеми підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Дисципліна «Актуальні проблеми підприємництва торгівлі та біржової діяльності» набуває особливої актуальності – має методичну та практичну спрямованість на вирішення широкого спектра питань на усіх рівнях ієрархії управління та прийняття рішень (планів, програм, проектів, стратегій тощо) у підприємництві та управлінні, є однією з основних дисциплін у процесі формування компетенцій сучасного економіста, вона має теоретичне, методологічне і, водночас, прикладне значення для суб‘єктів прийняття управлінських рішень з урахуванням наявних економічних умов та обмежень, за умов невизначеності, конфліктності та породженого ризику, вможливлюють передбачення наслідків рішень і заходів, що їх вживають у кожен поточний момент.

силабус

робоча програма

ОК9 Креативні механізми управління бізнесом

Мета навчальної дисципліни: розкриття закономірностей креативних механізмів управління бізнесом, формування знань, умінь та практичних навичок в галузі творчого управління та креативного менеджменту, формування здатностей до самостійного творчого вирішення управлінських проблем, а також вмінь управляти індивідуальною й колективною творчістю в бізнесі.

силабус

робоча програма