Тематика наукових досліджень

Науковий напрямок кафедри управління бізнесом за держбюджетною тематикою:

Тема 1 :«Вивчення і прогнозування економічних трансформацій бізнес-структур в Україні» 

Науковий керівник: д.е.н., доц. Басюркіна Н.Й.

 Тема 2: «Інвестиційні механізми регіональних структурних трансформацій в агробізнесі»

Науковий керівник: к.е.н., доц. Турленко Н.В.

Наукові досягнення кафедри управління бізнесом 

За останні роки кафедрою управління бізнесом виконано комплекс наукових робіт, найбільш вагомими досягненнями є наступні:

Захист докторських дисертацій

 1. Басюркіна Н.Й. Методологія розвитку агропромислових об’єднань для забезпечення продовольчої безпеки України: дис.  д-ра екон. наук :  08.00.03. –  НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України. – Одеса, 2015.
 2. Меліх О.О. Адаптивна стратегія територіально-виробничої оптимізації та економічного розвитку харчової промисловості регіону: теорія, методологія, практика  : дис. д-ра екон. наук : 08.00.05. – Одес. нац. акад. харч. технологій. – Одеса, 2015.
 3. Лайко О.І. Теоретико-методологічні засади регулювання трансформації інвестиційної системи України : дис. д-ра екон. наук : 08.00.03. – НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України. – Одеса, 2015.

Захист кандидатських дисертацій

Під керівництвом д.е.н., доцента Басюркіної Н.Й. захистили кандидатські дисертації два співробітника кафедри:

 1. Константинова Т. В. Удосконалення механізмів стратегічного планування в системі управління діяльністю харчових підприємств : дис. канд. екон. наук : 08.00.04. – Одес. нац. акад. харч. технологій. – Одеса, 2019.
 2. Шалений В. А. Управління ризиками операційної діяльності хлібопекарських підприємств : дис. канд. екон. наук : 08.00.04. – Одес. нац. акад. харч. технологій. – Одеса, 2019.

 

Монографії

 1. Ефективність використання інноваційно-інвестиційного потенціалу продовольчого бізнесу / за ред. к.е.н., доцента Ю.О. Бровкіної, Одеса: Фенікс, 2020. – 151 с.
 2. Інноваційно-інвестиційний розвиток бізнес-структур в Україні / за ред. д.е.н. Н.Й. Басюркіної, Одеса: Фенікс, 2019. – 263 с.
 3. Андрейченко А. В. Науково-економічні основи розвитку безвідходного агропромислового виробництва : монографія. Одеса : Фенікс, 2018. 362 с.
 4. Економічні трансформації бізнес-структур в Україні / за ред. д.е.н. Н.Й. Басюркіної. – Одеса: Фенікс, 2018. – 278 с.
 5. Привабливість харчового бізнесу в Україні / за ред. д.е.н. Н.Й. Басюркіної. – Одеса: Фенікс, 2017. – 285 с.

 

Навчальні посібники

 1. Горбаченко С.А. Басюркіна Н.Й. Проектний аналіз/ К: Видавничий дім «Кондор», 2019. – 324 с.
 2. Савченко Т.В. Стратегічне управління: навчальний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності «Менеджмент» / Енергодар: ЕІДМУ «КПУ», 2019. – 152с.
 3. Басюркіна Н.Й., Вігуржинська С.Ю., Свистун Т.В. Економіка підприємства: навч. посібник/ Одеса, ОНАХТ, 2018р.
 4. Управління проектами в парадигмі бізнес-лідерства : [навчальний посібник] / А. В. Андрейченко. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016. – 36 с.
 5. Аналіз ринкової кон’юнктури : [навчальний посібник] / В.Р. Кучеренко, А.В. Андрейченко, С.А.Горбаченко, Р.В. Грінченко, В.А. Карпов. – Одеса: ОНЕУ, 2014.-345с.
 6. Осіпов П.В., Басюркіна Н.Й., Войтенко О.К., Волкова О.Д., Дудка Т.В., Кулаковська Т.А., Малахова С.В., Меліх О.О., Самофатова В.А. Методи проведення спеціальних економічних розрахунків / Під ред. д.е.н., проф. Осіпова П.В. – Одеса: «Друк», 2010. – 262 с.

 

Наукові публікації за межами України, в т.ч. які включено до наукометричних баз Scopus, Web of Science

 1. Басюркіна Н.Й., Немченко В.В., Немченко Г.В. Food security and problems of food enterprises management
  (продовольча безпека та проблеми  управління  харчовими  підприємствами)  Strategic Management: Global Trends and National Peculiarities. – Collective monograph. – Poland: Publishing House “Baltija Publishing”, 2019. – 712 p., 594-605 Р.
 2. Savchenko T.,BasiurkinaN., Rodina O., Kwilinski A. Improvement of the assessment methods of product competitiveness of the specialized poultry  enterprises //Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2019. Vol. 41. No. 1: 7–18 (Web of Science). 
 3. Karpinska Н. Directions of innovative and technological modernization of industrial enterprises in Ukraine // European journal of economics and management. Volume 5. Issue 4., 2019. Р.71-77.
 4. Горбаченко С.А. Значення інноваційних проектів для розвитку морегосподарського комплексу України.East European Scientific Journal. 2019. № 6 (46) part 1. С. 14-18
 5. Немченко В.В., Немченко Г.В. / Управління харчовими підприємствами у контексті забезпечення якості харчування. /  Прага, Evropský časopis ekonomiky a managementu науковий економічний журнал Т.5, Вип.3
 6. Константинова Т.В., Walery Okulicz-Kozaryn Оценка одесскими студентами уровня коррупции в Украине: Монографія // Science, research, development economy. Management / Т.В. Константинова, Walery Okulicz-Kozaryn; [за ред. W. Okulicz-Kozaryn, dr. hab, MBA, Institute of Law, Administration and Economics of Pedagogical University of Cracow, Poland]. – Варшава: «Diamond trading tour», 2018. – 48 с. – С. 46 –48.

Стажування

 1. Bialystok School of Economics, Poland, Solutions of market conditions formation for self-development of entrepreneurship, 30.04.2019-12.05.2019 (доц. Карпінська Г.В.)
 2. Київський Інституті Інтелектуальної Власності та Права Національного Університету (Одеська Юридична Академія). Інтелектуальна власність, грудень 2018 року (Ст. викладач, к.е.н., Константинова Т.В.)
 3. Київський Інститут Інтелектуальної Власності та Права Національного Університету (Одеська Юридична Академія). Інтелектуальна власність, жовтень 2016 року (завідувач кафедри, д.е.н., доцент Басюркіна Н.Й.)
 4. Київський Інститу Інтелектуальної Власності та Права Національного Університету (Одеська Юридична Академія). Інтелектуальна власність, грудень 2016 року (к.е.н., доцент Свистун Т.В.)
 5. «Освітній процес, сучасні методики викладання та організація наукових досліджень: досвід Міжнародного університету Шиллера» (SIU – Міжнародний університет Шиллера, м. Гейдельберг, Німеччина, сертифікат липень 2016 р.( д.е.н., доцент Басюркіна Н.Й.)

Конкурси студентських наукових робіт

 1. Підготовка студентів до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (науковий керівник доц. Савченко Т.В.).
 2. Підготовка студентів до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт та Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт Black Sea Science  (науковий керівник доц. Бровкіна Ю.О.).

Участь у міжнародних наукових проектах

 1. Проект DanubeChance2.0 «Second-chance entrepreneurship» за програмою Danube Transnational Programme – Head of TAB (доц.. Карпінська Г.В).

 

Участь в атестації наукових працівників як члена постійної спеціалізованої вченої ради

 1. Басюркіна Н.Й. – член спеціалізованої вченої ради Д 41.088.05 Одеської національної академії харчових технологій.
 2. Карпінська Г.В. – вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 41.177.01 Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.