Працевлаштування

Центр працевлаштування студентів та випускників ОНТУ — http://foodprofi.odessa.ua/

У кафедри торговельного підприємництва, товарознавства та управління бізнесом та Факультету дуже плідні стосунки із представниками бізнесу та роботодавцями у сфері гостинності, роздрібної і оптової торгівлі, виробництва і переробки зернових культур, установами, які надають послуги в сфері зовнішньоекономічної діяльності. Викладачі кафедри є членами професійних асоціацій та організацій, де вони мають можливість знайомитися та спілкуватися із представниками бізнесу. Роботодавці приймають активну участь в регулярних Ярмарках вакансій та різних тематичних заходах Факультету. Представники бізнесу регулярно проводять відкриті лекції та майстер-класи для студентів факультету та спеціальності.

Неодноразово було проведено фокус-групи, круглі столи та онлайн опитування із представниками бізнесу на тему «Покращення якості ОП за спеціальністю «Підприємництво та торгівля» в ОНТУ». На кафедрі торговельного підприємництва, товарознавства та управління бізнесом створено базу контактів всіх випускників та періодично проводиться моніторинг кар’єрного шляху та зустрічі випускників. Більшість випускників працюють на керуючих посадах в різних установах Одеси, України та інших країн Світу. Випускники активно підтримують всі заходи, що проводить Факультет, є членами ЕК при захисті дипломних проєктів та інше.

Вимоги роботодавців до підготовки фахівців зі спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля»

Підприємництво та торгівля постійно трансформуються в умовах глобалізації господарських процесів, розбудови інформаційної економіки та загального розвитку в країні ринкових відносин, проте в останні роки фахівці зіткнулися з багатьма проблемами, зокрема карантинними умовами пандемії та воєнними діями на території України. Тому пріоритетним для спеціальності є підготовка фахівців, що володіють заданими загальними і професійними компетентностями, сучасним креативним і творчим мисленням, високою мотивацією для професійної діяльності та саморозвитку, що необхідно для вирішення складних проблем і завдань, які виникають в процесі здійснення підприємницької діяльності.

Основними завданнями, які ставлять перед фахівцями сучасні умови господарювання, є забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів підприємницької діяльності, підвищення їх інвестиційної привабливості, активізація інноваційної діяльності, підвищення ефективності соціальної та екологічної ефективності діяльності. Тому основними вміннями і навичками, які вимагають у майбутніх фахівців роботодавці, вважають наступні:

ДЛЯ СВО «БАКАЛАВР»

Основи бізнес-стратегій: Здатність розробляти та реалізовувати стратегії для підприємств у сфері підприємництва та торгівлі.

Маркетингові навички: Розуміння основ маркетингу та здатність розробляти та впроваджувати маркетингові стратегії.

Фінансова грамотність: Здатність аналізувати фінансові звіти, розробляти бюджети та керувати фінансами підприємства.

Навички комунікації: Здатність ефективно спілкуватися з клієнтами, партнерами та командою.

Аналітичні здібності: Здатність аналізувати ринок, конкурентів та внутрішнє середовище підприємства.

Електронна комерція: Розуміння принципів та технологій електронної комерції.

Здатність до прийняття рішень: Ефективне прийняття рішень у різних бізнес-ситуаціях.

Технологічна освіта: Розуміння технологічних тенденцій, які впливають на сферу підприємництва та торгівлі.

Спроможність працювати в команді: Здатність ефективно співпрацювати з іншими членами команди.

Етика бізнесу: Розуміння етичних питань та здатність вживати етичні підходи у вирішенні бізнес-проблем.

Гнучкість та адаптивність: Здатність швидко адаптуватися до змін у бізнес-середовищі.

Проєктний менеджмент: Основи управління проєктами та вміння впроваджувати їх на практиці.

Крос-культурна компетентність: Здатність працювати з різними культурами та розуміння міжнародного бізнесу.

Інноваційність: Здатність пропонувати та впроваджувати новаторські ідеї у бізнесі.

Підприємницький дух: Активний саморозвиток та реалізація власних підприємницьких ідей.

 

ДЛЯ СВО «МАГІСТР»

Стратегічне управління: Здатність розробляти та впроваджувати стратегічні плани для розвитку підприємства.

Глибока експертиза: Спеціалізовані знання в обраній галузі підприємництва та торгівлі.

Лідерські навички: Здатність керувати командою та приймати стратегічні рішення.

Міжнародний бізнес: Глибоке розуміння аспектів міжнародного бізнесу та глобальних ринків.

Аналіз великих даних: Вміння використовувати аналіз великих даних для прийняття стратегічних рішень.

Інноваційний менеджмент: Здатність створювати та керувати інноваційними проектами.

Стосунки з громадськістю: Розвинуті навички взаємодії з громадськістю та створення позитивного іміджу підприємства.

Фінансовий аналіз: Глибоке розуміння принципів, методів і засобів фінансового аналізу та здатність використовувати його для управління фінансами підприємства, враховуючи ризики та можливості.

Співпраця з урядовими та неприбутковими організаціями: Здатність співпрацювати з різними зацікавленими сторонами, такими як урядові установи та неприбуткові організації, для досягнення спільних цілей.

Соціальна відповідальність: Розвинуті навички управління підприємством з урахуванням соціальних та етичних стандартів.

Керування змінами: Здатність керувати стратегічними змінами у великих організаціях та ефективно впроваджувати інновації.

Ефективність логістичних та постачальницьких ланцюгів: Розуміння та оптимізація логістичних та постачальницьких ланцюгів для забезпечення ефективності торговельного бізнесу.

Глобальна конкурентоспроможність: Здатність створювати стратегії, що роблять бізнес конкурентоспроможним на міжнародному рівні.

Розвиток освітніх програм: Здатність розробляти та впроваджувати актуальні та інноваційні освітні програми відповідно до потреб галузі.

Навички аналізу ризиків: Здатність ідентифікувати, оцінювати та управляти ризиками в сфері підприємництва та торгівлі.