Система оцінювання

Положення про організацію освітнього процесу

Кредитно-модульна система організації навчального процесу передбачає нову форму організації процесц підготовки фахівців, яка здатна усунути наявні недоліки. Реалізація цього напрямку є одним з перших кроків для входу в єдиний європейський простір.

Кредитно-модульна система навчання (КМСО) складається з вивчення модулей.

Модуль – основна організаційно-змістовна одиниця КМСО, що охоплює навчальний матеріал, має відносно самостійне значення і включає в себе, як правило, кілька близьких за змістом тих чи інших розділів курсу. Кожна навчальна дисципліна може бути розбита на декілька окремих змістовних (тематичних) модулів. Рейтингова система для кожної дисципліни описує обсяг матеріалу за кожним модулем, а також тривалість його вивчення. Розбивка дисципліни на модулі здійснюється відповідною кафедрою, виходячи зі складності досліджуваного курсу і досвіду засвоєння його студентами. Кожен модуль оцінюється по практичних, лабораторних заняттях, контрольних роботах, рефератах, РГЗ, курсових проектах і т.д. відповідно до затвердженої рейтингової системи.

В кінці кожної дисциплін Вас чекає або ЗАЛІК (60-100 балів), або ІСПИТ (60-100 балів).

Оцінка в ОНАХТ. Оцінка за 5-бальною шкалою

З іспиту

88-100               5

74-87                  4

60-73                  3

З заліку

88-100                5

74-87                  4

60-73                   3