Історія кафедри

Кафедру як самостійний підрозділ було створено у вересні 2015 року на основі напрацьованих викладачами навчальних курсів та здобутого практичного досвіду, а саме: надання консалтингових послуг, проведення бізнес-семінарів, розробка і супровід бізнес-проектів, управління проектами, управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств, оцінка інвестиційної привабливості бізнес-проектів, оцінка конкурентоспроможності малого і великого бізнесу, оцінка ефективності інновацій, експертна оцінка бізнесу, дослідження агропродовольчого ринку і ринків послуг у сфері туристичного, отельно-ресторанного, торговельного бізнесу і т.д.
Професійний рівень викладачів кафедри підтверджено науковими ступенями, стажуванням в українських та закордонних установах, сертифікатами. Викладачі кафедри опублікували понад 500 наукових праць, до кожного з курсів розроблено навчально-методичне забезпечення, з моменту заснування кафедри захищено дві докторські дисертації та 2 кандидатські дисертації.

Більшість  співробітників кафедри управління бізнесом є випускниками ОНАХТ та мають величезний досвід науково-освітньої діяльності. За чотири роки було захищено три докторські дисертації, на кафедрі працювали в різні часи або працюють нині доктори економічних наук Басюркіна Н.Й. (завідувач кафедри управління бізнесом ОНАХТ), Лайко О.І. (нині заступник директора ІПРЕЕД НАН України), Меліх О.О. (нині завідувач кафедри туристичного бізнесу та рекреації ОНАХТ), Купінець Л.Є. (завідувач відділу економіко-екологічних проблем приморських регіонів ІПРЕЕД НАН України), Андрейченко А.В. Під керівництвом Басюркіної Н.Й. викладачами кафедри захищено дві кандидатські дисертації, на кафедрі працюють 2 аспіранти і 3 докторанти. Серед досягнень кафедри є видані підручники “Методи проведення спеціальних економічних розрахунків”, “Економіка підприємства”, “Проектний аналіз” та інші, більше 20 монографій, понад 125 статей, в тому числі включених до наукометричних баз Scopus та Web of Science, біля 75 тез доповідей на міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференціях.

Викладачі кафедри щорічно працюють над підвищенням кваліфікації. Так, п’ять викладачів кафедри пройшли курс з підвищення кваліфікації в Київському Інституті Інтелектуальної Власності Національного Університету (Одеська Юридична Академія), наприкінці курсу отримали відповідні сертифікати. Стажування за кордоном у Міжнародному університеті Шиллера (Німеччина), Білостоцькій школі економіки (Польща). Підвищення кваліфікації постійно здійснюється викладачами в ІПРЕЕД НАН України, на провідних харчових підприємствах тощо.

Викладачі кафедри залучені у різноманітні у міжнародні програми, серед яких є науковий проект «Second-chance entrepreneurship» за програмою «Danube Transnational Programme – Head of TAB», «InnoFood SEE» – «Інновації в харчовій промисловості країн Південно-Східної Європи» та багато інших.

На кафедрі ведеться наукова робота за держбюджетною тематикою, всього таких тем ОНАХТ було 5, а викладачі кафедри залучені у 16 тем.

П’ять викладачів є членами постійних спеціалізованих Вчених рад ОНАХТ та Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (ІПРЕЕД НАН) України, з яким кафедра активно співпрацює в рамках наукового комплексу.

Викладачі кафедри є членами редакційних колегій 4 наукових фахових видань МОН України з економіки або менеджменту.

Традиційно на кафедрі видається щорічна колективна монографія, яка відповідає тематиці наукової школи кафедри та відображає наукові здобутки спільної праці викладачів кафедри управління бізнесом, викладачів технологічних кафедр, представників бізнесу, громадських діячів, науковців інших закладів тощо.

На кафедрі активно розвивається студентська наука. Щорічно проводиться круглий стіл на тему «Від start up до реального проекту: бачення наукової молоді», конференції, здійснюється підготовка студентів до участі в міжнародних та всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.

Кафедра відноситься до факультету технології зерна і зернового бізнесу ОНАХТ, тому активно співпрацює не тільки з провідними харчовими підприємствами, підприємствами торгівлі, готельно-ресторанного бізнесу, а й зернового господарства та пов’язаних галузей. Це дає можливість студентам отримати подвійну якісну технолого-економічну освіту, мати широку базу практик, а викладачам – постійно підвищувати кваліфікацію.

Майже всі дипломні роботи бакалаврів і магістрів виконуються у комплексі зі студентами технологічних спеціальностей, що підвищує науковий рівень дипломного проектування та інвестиційну привабливість проектів.

Випускники кафедри працюють директорами підприємств готельно-ресторанного бізнесу, великих торгівельних підприємств, а також керівниками підприємств зернового господарства.

Адміністратори сайту – Шалений В.А.,

Константинова Т.В.,

Немченко Г.В.