Програма атестаційного кваліфікаційного іспиту

Програма атестаційного кваліфікаційного іспиту

(дистанційно з використанням інформаційно-комунікативних технологій)

для проведення атестації під час воєнного стану в Україні

зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

ОПП «Управління бізнесом» та ОПП «Міжнародна торгівля зерном»

для студентів СВО «бакалавр»

 

Запитання з дисципліни «Економіка підприємства»

 1. Поняття та економічна суть та класифікація основних фондів підприємства
 2. Види зносу та амортизація основних фондів підприємства
 3. Методи обліку та вартісної оцінки основних фондів підприємства
 4. Показники використання основних фондів підприємства та шляхи покращення їх використання
 5. Оборотні кошти, їх склад, структура та джерела фінансування
 6. Нормування оборотних фондів підприємства
 7. Показники та шляхи покращення використання оборотних фондів підприємства
 8. Склад та структура персоналу підприємства
 9. Продуктивності праці. Методи її розрахунку, вимірювання та шляхи підвищення
 10. Форми та системи заробітної плати на підприємстві
 11. Суть собівартості. Види витрат та їх класифікація
 12. Поняття ціни, її склад, функції та види. Методи ціноутворення
 13. Сутність прибутку. Види прибутку та його розподіл
 14. Поняття економічної ефективності, економічного ефекту та капітальних вкладень. Рентабельність та інші показники економічної ефективності
 15. Показники порівняльної економічної ефективності та методи розрахунку річного економічного ефекту

 

Запитання з дисципліни «Діагностика внутрішнього стану підприємства»

 1. Діагностика стану та ефективності використання основних засобів підприємства
 2. Діагностика складу, структури та ефективності використання оборотних коштів підприємства
 3. Діагностика ефективності використання трудових ресурсів підприємства та оплати праці
 4. Діагностика собівартості продукції та поточних витрат підприємства
 5. Діагностика джерел формування фінансових результатів діяльності підприємства
 6. Діагностика рентабельності діяльності підприємства
 7. Діагностика структури та динаміки активів підприємства
 8. Діагностика структури та динаміки капіталу підприємства
 9. Діагностика фінансової стійкості підприємства
 10. Діагностика ліквідності та платоспроможності підприємства

 

Запитання з дисципліни «Організація виробництва»

 1. Предмет, метод і задачі організації виробництва
 2. Склад загального виробничого процесу, його структура
 3. Тривалість виробничого циклу та чинники, що її визначають
 4. Шляхи скорочення тривалості виробничого циклу
 5. Принципи організації виробничого процесу в просторі та часі
 6. Види руху предметів праці у виробничому потоці
 7. Організація допоміжного та обслуговуючого виробництва
 8. Якість та конкурентоспроможність продукції
 9. Стандартизація та сертифікація продукції
 10. Сутність, значимість та задачі наукової організації праці

 

Запитання з дисципліни «Діагностика проектів»

 1. Предмет, мета, концепція та принципи проектного аналізу
 2. Загальна характеристика проекту
 3. Життєвий цикл проекту
 4. Цінність грошей у часі
 5. Грошовий потік
 6. Стандартні фінансові та неформальні критерії прийняття рішень
 7. Динамічний аналіз беззбитковості проекту
 8. Оцінка і прийняття проектних рішень в умовах ризику та невизначеності
 9. Маркетинговий аналіз
 10. Технічний аналіз
 11. Інституційний аналіз
 12. Екологічний аналіз
 13. Соціальний аналіз
 14. Фінансовий аналіз
 15. Економічний аналіз

 

Запитання з дисципліни «Кон’юнктура світових ринків товарів та послуг»

 1. Кон’юнктурна складова динамічної рівноваги в економіці України
 2. Поняття і завдання вивчення ринкової кон’юнктури
 3. Основи методи кон’юнктурних досліджень
 4. Система кон’юнктурних показників
 5. Аналіз динаміки й циклічності економічних процесів

 

Запитання з дисципліни «Управління витратами»

 1. Загальна характеристика витрат
 2. Система управління витратам
 3. Формування витрат за місцями і центрами відповідальності
 4. Методичні основи обчислення собівартості окремих виробів
 5. Контроль витрат і стимулювання економії ресурсів
 6. Аналіз системи «витрати-випуск-прибуток»
 7. Оптимізація операційної системи підприємства за критерієм витрат
 8. Системи і методи обліку затрат на виробництво та їх вплив на управління витратами
 9. Управління витратами і ефективність виробництва
 10. Шляхи зниження витрат промислового підприємства

 

Запитання з дисципліни «Бізнес-планування»

 1. Класифікація бізнес-планів
 2. Логіка розробки бізнес-плану
 3. Завдання та логіка розробки маркетинг-плану
 4. Значення розробки фінансового плану
 5. Концепція управління ризиками

 

Запитання з дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність»

 1. Системи регулювання ЗЕД в Україні
 2. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
 3. Торговельно-посередницька діяльність на зовнішньому ринку
 4. Структура і зміст зовнішньоекономічних контрактів
 5. Ризики у ЗЕД та їх страхування

 

Запитання з дисципліни «Міжнародна торгівля»

 1. Етапи розвитку міжнародної торгівлі
 2. Класифікація товарів та послуг в міжнародній економіці
 3. Систематизація форм міжнародної торгівлі
 4. Міжнародні аукціони, тендери, виставки та ярмарки
 5. Поняття кон’юнктури. Основні кон’юктуроутворюючі фактори

 

Запитання з дисципліни «Малий та середній бізнес»

 1. Порівняльна характеристика моделей малого і середнього підприємництва.
 2. Функції та правовий статус підприємця.
 3. Механізм створення власної справи.
 4. Джерела та види формування фінансових ресурсів.
 5. Методи фінансового прогнозування.

 

 


 

Рекомендована література:

з дисципліни «Економіка підприємства»

 1. Економіка підприємства: навч.посіб. /І.М.Бойчик, М.С.Харів, М.І. Хопчан, Ю.В. Піча. — 2-ге вид., випр. і доп. — Київ: Каравелла, 2001. — 298 с.
 2. Економіка підприємства: теорія і практикум [Текст]: навч. посіб. /В.І. Блонська, Т.Г. Васильців, С.С. Гринкевич, Н.М. Заярна; за ред. Н.Г. Міценко. — Львів: Магнолія, 2010. — 687 с.
 3. Економіка підприємства: теорія і практикум [Текст] : навч.-метод. посіб. / за ред. Н. Г. Міценко, О. І. Ященко; Укоопспілка; Львів. комерц. акад. — Львів: “Магнолія-2006”, 2008. — 688 с.

 

з дисципліни «Діагностика внутрішнього стану підприємства»

 1. Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз: теорія та практика: підручник. Львів: Магнолія 2006, 2012. 440 с.
 2. Мних Є. В. Економічний аналіз: підручник. Київ : Знання, 2011. 630 с.
 3. Чернелевський Л.М. Економічний аналіз на підприємствах промисловості і торгівлі: підручник. К.: Пектораль, 2003. 312 с.
 4. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства К.: Знання, 2004. 654 с.

 

з дисципліни «Організація виробництва»

 1. Карпінська Г.В. Організація виробництва [Текст] : конспект лекцій. – Одеса: режим доступу: http://moodle.onaft.edu.ua/course/view.php?id=1451
 2. Гриньова В.М., Салун М.М. Організація виробництва [Текст] : підручник. – Київ : Знання, 2009. – 582 с.
 3. Мороз В.С., Тельнов А.С. Організація виробництва [Текст] : навч. посіб. – Львів : “Новий Світ-2000”, 2007. – 256 с.
 4. Мороз В.С., Тельнов А.С. Організація виробництва [Текст] : навч. посіб. – Львів : “Новий Світ-2000”, 2012. – 256 с.

 

з дисципліни «Діагностика проектів»

 1. Свистун Т.В. Конспект лекцій з дисципліни «Проектний аналіз» для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної і заочної форми навчання – Одеса: ОНАХТ, 2020. – 24 с. URL: http://moodle.onaft.edu.ua/course/view.phpid=2753
 2. Загородній А.Г., Стадницький Ю.І. Менеджмент реальних інвестицій: Навч. посіб. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 209 с.
 3. Удалих О.О. Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства: Навчальний посібник. – Київ. Центр навчальної літератури, 2006. – 292 с.
 4. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: Навч. посібник. – Київ: “Центр навчальної літератури”, 2004. – 376 с.

 

з дисципліни «Кон’юнктура світових ринків товарів та послуг»

 1. Бутенко А.И., Кучеренко В.Р., Карпов В.А. Конъюнктура рынка. – ОДЕУ, 1998.
 2. Карпов В.А., Кучеренко В.Р. Маркетинг: прогнозування кон’юнктури ринку: Навч. посіб. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.:Т-во «Знання», КОО, 2003. – 284 с.

 

з дисципліни «Управління витратами»

 1. Кузьмін О.Є. Управління витратами на підприємствах : навч. посібник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, У.І. Когут. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 244 с.
 2. Партин Г.О. Управлінський облік : підручник / Г.О. Партин, А.Г. Загородній, Т.І., Свідрик, А.І. Ясінська, Т.М. Бойчук. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 280 с.

 

з дисципліни «Бізнес-планування»

 1. Артем’єва Т. А. Бізнес-планування інвестиційних проектів як основа реалізації стратегії розвитку компанії / Т.А. Артем’єва, А.І. Федоренко. – Вид-во: «Альпіна-Паблишер» – 2017. – 358 с.
 2. Ільчук М.М., Коновал І.А. Бізнес-планування підприємницької діяльності в АПК. – К.:ЗАТ «Нічлава», 2013. – 308 с.

 

з дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність»

 1. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навчальний посібник/За ред. .Козака Ю.Г., Логвінової Н.С., Сіваченка І.Ю.-2-ге вид., перераб.і доп.- К.:ЦУЛ,2016 .-792 с.
 2. Сухарський В.С., Сухарський В.В., Охота В.І. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: теорія, методологія, практика.: Навч.. Посіб.- Тернопіль: Астон, 2005.- 464 с.

 

з дисципліни «Міжнародна торгівля»

 1. Міжнародна економіка : теорія міжнародної торгівлі і фінансів : підручник для магістрів з міжнародної економіки / Є. В. Савельєв. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 450 с.
 2. Рожкова Т.С. Міжнародна торгівля : підручник / Т. С. Рожкова ; Київ. міжнар. ун-т, Ін-т міжнар. відносин, – Київ : КиМУ, 2015. – 665 с.

 

з дисципліни «Малий та середній бізнес»

 1. Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики. – К.: «Знання» , 2008.- 302 с.
 2. Ляпін Д.В., Дубровський В.І., Піщуліна О.М., Продан О.П. Зелена книга малого бізнесу України. – К.: Інститут власності і свободи, 2012. 124 с.